Senior adviseur communicatie openbaar vervoer

Senior adviseur communicatie openbaar vervoer

geplaatst in: Ingevulde vacature | 0
Functie: Senior adviseur communicatie openbaar vervoer
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Standplaats: Den Haag
Startdatum: z.s.m.
Looptijd: t/m 1 juli 2019
Uren: 24 uur per week (20 uur bespreekbaar)

Organisatie

Voor de provincie Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een zelfstandige senior communicatieadviseur voor het bureau openbaar vervoer die zich vastbijt in het thema openbaar vervoer (OV) en de handen uit de mouwen steekt. De adviseur zorgt voor samenhang in de communicatie over ov.

  De rol vraagt een strategisch/tactische blik die de basis vormt voor de productie van communicatiemiddelen. De adviseur produceert deze middelen zelf. We zijn dus op zoek naar iemand die van aanpakken houdt!
  Het bureau OV werkt aan beleidsmatige opgaven zoals aanbesteding van concessies, tarieven en nieuwe OV-initiatieven. Op dit moment is primair communicatie-inzet gewenst op de volgende projecten/ onderwerpen:
 • implementatie van de nieuwe concessie Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden (DAV);
 • de aanbesteding van de Waterbus;
 • de aanbesteding van de concessie Zuid-Holland Noord;
 • tarieven.
  Zonder openbaar vervoer komt vrijwel de gehele provincie tot stilstand. Daarom investeert de provincie in toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer en houden we zo bijvoorbeeld werkplekken, stadscentra, bedrijventerreinen, scholen en zorginstellingen bereikbaar.
  De provincie verleent OV concessies die het recht geven om, met uitsluiting van anderen, openbaar vervoer te verrichten in een bepaald gebied gedurende een bepaald tijdvak.
  We streven ernaar om ons OV aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de OV-reizigers en de omgeving. Daarom onderhouden we nauwe contacten met hen in aanloop naar een nieuwe concessie (aanbesteding) en bij het beheer van een bestaande concessie.
  De provincie heeft drie concessiegebieden:
 • Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee
 • Drechtsteden/Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
 • Zuid-Holland Noord (Leidse regio, Duin- en Bollenstreek, Midden-Holland)

Achtergrondinformatie

  Wat zijn de provinciale doelstellingen openbaar vervoer?
  OV voorziet – samen met andere vormen van vervoer – in de verplaatsingsbehoefte van reizigers. De provincie Zuid-Holland vindt dat OV een bijdrage kan leveren aan de volgende maatschappelijke doelen:
 • Bereikbaarheid, congestievermindering en concurrentiepositie: door toename van het gebruik van het OV kan het autoverkeer (relatief) verminderen, waardoor de bereikbaarheid van het stedelijk netwerk (relatief) verbetert en congestie wordt beperkt. Dit is goed voor de concurrentiepositie en economische ontwikkeling van de Zuidelijke Randstad;
 • Maatschappelijke deelname en sociale doelen: door het OV kan iedereen – ook voor hen die geen auto bezitten, of geen auto mogen rijden – in staat worden gesteld deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke verkeer. Dit kan bijdragen aan een robuustere regionale economie en verhoging van het regionale welzijn;
 • Leefbaarheid, milieu en veiligheid: door toename van het gebruik van het OV kan de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren (bijvoorbeeld door verbetering van de luchtkwaliteit). Ook kan de verkeersveiligheid toenemen, omdat OV een veilig vervoersmiddel is;
 • Ruimtelijke ordening: door Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) kan ruimtelijke ordening meer gestructureerd worden langs assen van HOV en stations. Hierdoor kunnen compactere steden ontstaan.
  De Zuidelijke Randstad is één van de economische motoren voor Nederland. Tegelijkertijd blijft de ontwikkeling van de Zuidelijke Randstad achter ten opzichte van andere vergelijkbare economische kerngebieden. Een belangrijke basisvoorziening voor economische ontwikkeling is een goede (inter)nationale connectiviteit. Dit vraagt om een goede bereikbaarheid van (inter)nationale hubs (Rotterdam Centraal, Dordrecht, Breda, Utrecht Centraal, Rotterdam The Hague Airport) via het nationale en regionale OV.

De provincie Zuid-Holland als decentraal opdrachtgever voor openbaar vervoer

  De Provincie Zuid-Holland is op grond van de Wet Personenvervoer 2000 aangewezen als één van de decentrale aanbestedende overheden voor het openbaar vervoer. Dit houdt in dat de Provincie periodiek het openbaar vervoer in de regio in de vorm van concessies openbaar Europees aanbesteedt. De Provincie is tevens opdrachtgever voor een contract van openbaar vervoer over water tussen Rotterdam en Drechtsteden.
  De Provincie besteedt openbaar vervoer aan door een aanbestedingsmodel waarbij de ontwikkelfunctie en het opbrengstrisico worden belegd bij de vervoerder. De Provincie stelt randvoorwaarden aan kwaliteit en kwantiteit van het vervoeraanbod.
  • Na gunning van concessies ontwikkelt de provincie beleid door, vaak samen met de vervoerders en regionale partners. Zo worden tarievenkaders vastgesteld, wordt nieuwe infrastructuur ontwikkeld en nieuwe vervoersvormen geïntroduceerd.
   • 1.

  Fase beleidsvorming

  Deze fase staat in het teken van het in een interactief proces inventariseren van de wensen en behoeften in het bedieningsgebied. Actief wordt het contact gezocht met de stakeholders in het gebied; het gaat dan niet alleen om de gemeenten, maar bijvoorbeeld ook scholen of zorginstellingen. In de vorm van bijvoorbeeld roadshows wordt ook lokaal kennis vergaard.
  De fase mondt uit in een beleidskader met breed draagvlak dat door Provinciale Staten wordt vastgesteld en dat in hoofdlijnen de randvoorwaarden stelt aan de aanbesteding die onder de verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten plaatsvindt.
   • 2.

  Fase operationalisatie

  Deze fase staat in het kader van het vertalen van de beleidsuitgangspunten naar een Programma van Eisen. Vaststellen van het PvE is, op grond van de WP2000, een bevoegdheid die is neergelegd bij Gedeputeerde Staten. Op het ontwerp-PvE heeft de reizigersadviesraad een wettelijk geregeld recht tot inspraak. Alhoewel het contract voor de Waterbus niet onder de Wp2000 valt, wordt hiervoor wel hetzelfde stramien gevolgd.
  Ook in deze fase wordt, naast een marktconsultatie, veel interactiviteit bewerkstelligd met de regio. In deze fase ligt het accent wel meer op “zenden” en “informeren” dan op het vergaren van kennis.
   • 3.

  Fase inkoop

  Deze fase omvat de daadwerkelijke inschrijvingsfase en gaat van start met de vaststelling van het bestek door GS. In de loop van de aanbesteding wordt alleen met de buitenwe-reld gecommuniceerd via zogenaamde Nota’s van Inlichtingen, waarmee potentiele ge-gadigden die een bieding voorbereiden, vragen kunnen stellen. In deze fase is de communicatie minimaal om het kwetsbare aanbestedingsproces niet te verstoren en de gegadigden qua beschikbare informatie een stabiele basis te bieden.
   • 4.

  Fase implementatie

  Nadat de concessie is gegund, bereidt de geselecteerde vervoerder zich voor op de nieuwe dienstverlening. De Provincie monitort de vorderingen van de vervoerder daarbij intensief.

Huidige Concessies en Contracten

  Onder de bevoegdheid van de Provincie vallen momenteel vier concessies voor openbaar vervoer over de weg en/of het spoor, en één contract voor vervoer over water. Van deze vijf overeenkomsten bevinden zich er qua doorloop op dit moment drie in verschillende fasen van aanbesteding.
  • Concessie Drechtsteden / Alblasserwaard / Vijfheerenlanden:

Deze concessie is per 1 januari 2007 gegund aan de huidige vervoerder Arriva. De concessieexpireert per 9 december 2018, waarna Qbuzz het vervoer overneemt. Momenteel is de implementatie van de nieuwe concessie in volle gang. Het gebied Vijfheerenlanden gaat naar verwachting op 1 januari 2019 over naar de provincie Utrecht.

  • Contract Vervoer over Water Drechtsteden – Rotterdam (“Waterbus”):

Dit contract is in januari 2010 van start gegaan, met een looptijd tot december 2021. De voorbereiding van het beleidskader voor het nieuwe contract is gestart, met een beoogde datum van vaststelling van het beleidskader in november 2018. Het plaatsvinden van de daadwerkelijke aanbesteding is beoogd voor eerste helft 2019, waarmee na gunning de nieuwe contactpartij voldoende tijd heeft voor het eventueel bestellen van nieuwe vaartuigen;

  • Concessie Zuid-Holland Noord:

Deze concessie wordt per december 2012 uitgevoerd door Arriva en omvat het stedelijke vervoer van Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda en het omringende gebied. De concessie is onlangs verlengd tot december 2022. De voorbereiding van de nieuwe aanbesteding is echter al wel gestart. Planning is dat het beleidskader in het najaar van 2019 aan Provinciale Staten wordt voorgelegd.

Taken en aandachtsvelden

 • Partner en kritisch adviseur zijn voor de projectleiders van lopende concessies en nieuwe aanbestedingen.
 • In stelling brengen van de bestuurder op het terrein van openbaar vervoer, samen met de woordvoerder van de betreffende gedeputeerde.
 • Koppeling maken tussen beleid, programma’s en uitvoering.
 • Op basis van een gestructureerde aanpak bevorderen van interactie tussen de provincie en het bedieningsgebied van de concessie c.q. het contract.
 • Ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van een communicatiestrategie voor de twee aanbestedingstrajecten die qua aanbesteding nog in voorbereiding zijn.
 • Het monitoren van de communicatie-activiteiten van vervoerder Qbuzz ten aanzien van de concessie DAV en waar nodig bieden van ondersteuning bij provinciale communicatie over de implementatie.
 • Organiseren van events, road-shows, etc.
 • Verzorgen van persberichten, opstellen van Q&A’s voor bestuurders, etc.
 • Onderhouden van relaties met de communicatie-adviseurs van de regionale stakeholders, zoals gemeenten of de gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Functie-eisen

 • Minimaal 5 jaar werkervaring als communicatieadviseur.
 • Relevante ervaring op het terrein van complexe bestuurlijk gevoelige projecten.
 • Relevante ervaring op het gebied van participatietrajecten.
 • Relevante ervaring in communicatie OV algemeen en OV-aanbestedingstrajecten in het bijzonder.
 • Relevante ervaring bij overheden.
 • Politieke en omgevingssensitiviteit.
 • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
 • Strategisch inzicht, maar praktisch ingesteld.
 • Creativiteit in het maken van nieuws.

  Standplaats

  Den Haag

   

  Over de sollicitatieprocedure

  Wil je reageren op deze vacature? Dat kan door een e-mail te sturen naar info@partners-in-communicatie.nl. Graag ontvangen wij jouw reactie voorzien van een actueel CV en een motivatie waarin jij jouw meest relevante ervaring onderbouwt.