Communicatieadviseur

Communicatieadviseur

geplaatst in: Ingevulde vacature | 0

Functie : communicatieadviseur
Opdrachtgever : Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Unit Innovatie en Mobiliteit
Locatie : Den Haag
Omvang : 27 uur p/w, optie tot 36 uur p/w
Looptijd : 06 augustus 2018 – 06 augustus 2019
Verlengen : optioneel 2 x 1 jaa

Achtergrondinformatie

Om Nederland morgen en overmorgen mobiel en bereikbaar te houden moet vandaag de be-nodigde (fysieke en digitale) infrastructuur worden aangelegd. Innovaties en hun impact (ver)kennen is voor het ministerie daarom een belangrijke taak. Het ministerie van Infra-structuur en Waterstaat agendeert, adopteert en ondersteunt daarom pro- actief kansrijke innovaties op het gebied van mobiliteit uit binnen- en buitenland. Netwerken en samenwer-ken staan hierbij centraal.

Oude oplossingen volstaan niet meer voor de huidige en toekomstige mobiliteitsproblema-tiek. Innovaties zijn nodig om te zorgen dat mobiliteit toegankelijker, duurzamer, veiliger en betrouwbaarder kan worden. Naast de stapsgewijze verbeteringen van bestaande mobili-teitssystemen, -diensten en -producten, zijn er disruptieve innovaties die onze mobiliteit vol-ledig kunnen veranderen. Om klaar te zijn voor de mobiliteitsmogelijkheden van de toekomst zorgt het ministerie van IenW er daarom voor dat we steeds mee veranderen en innoveren.

Om dit proces van verandering en innovatie te ondersteunen is een Unit Innovatie in Mobili-teit ingericht. De Unit Innovatie in Mobiliteit treedt op als verandermakelaar tussen de prak-tijk van alledag en innovaties.
We zien de samenwerking tussen verschillende afdelingen, directies en organisaties als be-langrijkste factor voor de adoptie, en daarmee het gezamenlijk succes, van innovaties. Het team van de Unit stimuleert de (door)ontwikkeling van innovaties door de markt en de toe-passing van kansrijke innovaties door de eigen organisatie.

Omschrijving werkzaamheden

Samenhang en integraliteit brengen in communicatie opdat dit een hybride, non-liniaire en multidisciplinaire innovatie community helpt realiseren en faciliteert waarin verschillende organisaties en individuen samenwerken.
Binnen het proces wordt communicatie ingezet om het proces van totstandkoming van deze gezamenlijke werkorganisatie zo snel en soepel mogelijk te laten verlo-pen. Naast het creëren van samenhang moet de communicatie gericht zijn op het ontsluiten van kennis en netwerken.

Communicatie wordt ingezet voor het bieden van overzicht en het ondersteunen van collega’s in hun communicatieve rol waarbij tenminste de productmijlpalen en de kansen worden benut voor het creëren van in- en externe bekendheid en ver-groting van draagvlak voor zowel innovatie ontwikkelingen als de non-liniaire werk-wijze die dit van de collega’s vergt. Bewustzijnsvergroting is als zodanig niet een doel van communicatie, maar wordt gezien als noodzakelijke stap in de gedragsver-andering die nodig is om het doel te bereiken.

Beoogde resultaten/taken

• Begrip en bekendheid van/betrokkenheid bij innovatie in mobiliteit bij gebruikers, beslis-sers, beïnvloeders en toeleveranciers vergroten.
• Kennis en visies ophalen en uitwisselen.
• Informeren van geïnteresseerden.
• Betrokkenheid bevoegde netwerkpartners creëren/vasthouden.
• Bieden van platform als basis voor kennis en interactie met betrokkenen.
• Creëren van bekendheid aan de mijlpalen en de producten van de Unit.
• Agenda setting op het vlak van (te maken keuzes) in innovatie in mobiliteit.
• Secundair: Bewustwording dat het werken aan innovaties een werkwijze vergt die over de grenzen van modaliteit heen gaat.

Rol

• Je bent een senior adviseur.
• Je plant, organiseert en verzorgt communicatie vanuit Unit Innovatie in Mobiliteit.
• Je besteedt daar waar nodig werkzaamheden uit.
• Je vervult rol in nauwe samenwerking met DCO en communicatiepool binnen DGMO.
Functie-eisen/-wensen
Je hebt:
• een afgeronde HBO/WO opleiding communicatie;
• minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring binnen het communicatievakgebied, bij voorkeur binnen de (Rijks)overheid en op het gebied van verandercommunicatie;
• maximaal 3 referenties die inzicht geven in de verrichte werkzaamheden op dit terrein;
• kennis van Rijkswaterstaat c.q. het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een pré.

Ervaringseisen- en wensen

• Je bent een senior adviseur met minimaal 10 jaar ervaring in soortgelijke functie.
• Je hebt ruime ervaring in het Smart Mobility werkveld.
• Je hebt strategische kennis van communicatie.
• Je hebt relevante ervaring met strategisch communicatieadvies bij veranderopgaves.
• Je hebt relevante ervaring met inzet van communicatie t.b.v. gedragsbeïnvloeding.
• Je hebt kennis van- en ervaring met inzet van communicatie t.b.v. verbindingsvraagstuk-ken.
• Je bent een zelfstandige, proactieve adviseur die sterk in de schoenen staat, een enthou-siaste verbinder en sparringpartner voor de senior adviseur communicatie, de change ma-nager en de projectmanager leren en verankeren.
• Je hebt oog voor hoe je abstracte thema’s attractief kunt maken en hierbij kan denken vanuit de ontvanger in plaats vanuit de zender.
• Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en hebt ervaring in het werken in een grote, com-plexe organisatie, liefst op het terrein van Smart Mobility.
• Je hebt een ‘hands-on’ mentaliteit en weet snel je plek weet te vinden in Smart Mobility.
• Je hebt ervaring met het wegzetten van producten en diensten bij communicatiebureaus.
• Je bent een teamplayer en hebt geen 9-to-5 mentaliteit.• Ervaring met ‘storytelling’ is een pré.
Competenties
• Kerncompetenties zijn overtuigingskracht en flexibiliteit.
• Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
• Je bent accuraat, kan goed plannen en kan goed samenwerken in een team.

Het is wenselijk dat je snel aan het werk kan.

Standplaats

Den Haag

Over de sollicitatieprocedure

Wil je reageren op deze vacature? Dat kan door een e-mail te sturen naar info@partners-in-communicatie.nl. Graag ontvangen wij jouw reactie voorzien van een actueel CV en een motivatie waarin jij jouw meest relevante ervaring onderbouwt.